O szkole

Półkolonie "LATO 2021"

 
   

Regulamin organizacji wypoczynku dla dzieci i naboru na półkolonie

„LATO 2021”w Szkole Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

 

Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest na podstawie

*         Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629);

*         Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) z załącznikami;

*        Wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

 

1)      Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi, ul. Rajdowa 18. 

 

 

2)       Wypoczynek ma charakter półkolonii. Półkolonie są dofinansowane z budżetu Miasta.

 

3)       Półkolonie przeznaczone są dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej.

 

4)       Celem organizowanego wypoczynku jest:

 

*         zapewnienie opieki uczniom rodziców pracujących w czasie  ferii letnich,

*         wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,

*         rozwijanie zainteresowań uczniów,

*         podniesienie bezpieczeństwa uczniów w czasie ferii letnich od zajęć edukacyjnych.

 

5)       Nabór jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łodzi
i organizowany jest w okresie poprzedzającym organizację półkolonii.

 

6)       Organizacja wypoczynku obejmuje jeden turnus w okresie: 28 czerwca do 9 lipca 2021.

 

7)       Informację o naborze wywiesza się na drzwiach wejściowych do budynku szkoły
i informuje również poprzez stronę internetową szkoły i wiadomość w dzienniku elektronicznym.

 

8)       Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty uczestnika wypoczynku i wniesienie opłaty za turnus (15 zł za dzień czyli 150 zł).

 

*        Opłatę należy wnieść na podany niżej numer konta 24 czerwca 2021. I złożyć potwierdzenie dokonania przelewu w pierwszym dniu półkolonii.(28 czerwca 2021

*        Zwroty wpłat w przypadku rezygnacji z półkolonii:

-      do 24 czerwca 2021 – zwrot całości,

-      do 28 czerwca 2021 zwrot 50 % wpłaty,  

-      po 28 czerwca2021 -  25% wpłaty.

 

9)       Nabór zaczyna się 17 czerwca 2021 od godziny 08.00 do wyczerpania miejsc (karty do pobrania w punkcie obsługi półkolonii).

 

10)   Zapisu może dokonać rodzic/opiekun prawny dziecka w siedzibie szkoły.

 

11)   Zapisy odbywają się w reżimie sanitarnym, w punkcie obsługi może przebywać 1 rodzic pozostali czekają przed szkołą.

 

12)   Od 17 czerwca 2021 tworzy się listę uczestników według kolejności zgłoszeń (imię nazwisko uczestnika i nr telefonu do opiekuna).

 

13)   Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa
w wypoczynku i w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika przyjmuje się na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń.

 

14)   Wypełnione karty zgłoszeń wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w punkcie obsługi półkolonii  do 25 czerwca  2021 do godz.12.00r.

 

15)   W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie – dziecko zostaje skreślone z listy półkolonii, a w jego miejsce zostaje zapisane dziecko z listy rezerwowej.

 

16)   Kwalifikacji do przyjęcia kandydata na półkolonie dokonuje dyrektor szkoły.

 

 

 

 

Nr konta: 21 1560 0013 2011 0000 2219 0003

 

                                   Marzanna Topolska

Dyrektor szkoły

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć