O szkole

Półkolonie "LATO 2021"

Regulamin uczestnika półkolonii "LATO 2021"

REGULAMIN UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII – „LATO 2021”

Obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1.     Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej.

2.     Półkolonie mogą być zorganizowane TYLKO na terenie szkoły.

3.     Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do godz. 17.00

4.     W godzinach 7.00 – 8.00 oraz 16.00 – 17.00 jest sprawowana opieka.

5.     Zajęcia programowe odbywają się od godz. 8.30 do godz.16.00

6.     Uczestnicy przychodzą do szkoły najpóźniej do godz. 8.30. Obowiązuje zmiana obuwia.

7.     Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.

8.     W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/ opiekunowie są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.

Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a.     spokojnego wypoczynku;

b.     uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach;

c.      korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.

Uczestnicy mają obowiązek:

d.     bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;

e.     przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;

f.      brać udział w realizacji programu półkolonii;

g.     szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice);

h.     kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w szkolnej stołówce szkolnej;

i.      przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

9.     Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców

10.  Samowolne oddalanie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. Niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCU PÓŁKOLONII

 

1.     Podczas półkolonii obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej nr41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi.

2.     Uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.     Uczestnicy muszą być zaopatrzeni w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

4.     Grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

5.     Skład grupy nie ulega zmianie.

6.     Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.

7.     Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych obowiązuje dystans społeczny.

8.     Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9.     Program półkolonii będzie realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy,
w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE

 

1.     W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom prowadzącego.

2.     Wszyscy idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę (jeden z opiekunów), następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz jeden z opiekunów.

3.     W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.

4.     W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.

5.     Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.

6.     Jezdnię przekraczamy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

1.     Podczas korzystania z komunikacji miejskiej uczestnicy zachowują zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z transportu zbiorowego w czasie pandemii.

2.     W czasie korzystania z komunikacji miejskiej nie przechodzą przed i za pojazdem. Przez jezdnię przechodzą dopiero po odjeździe autobusu.

3.     Jeśli tramwaj ma wysepkę, należy do niej się dostać tylko przez przejście dla pieszych.

4.     Jeśli przystanek tramwajowy nie znajduje się na wysepce, to podejdź do niego przez jezdnię w wyznaczonym na jezdni miejscu.

5.     Uczestnicy nie wsiadają, gdy pasażerowie chcą wysiąść z pojazdu.

6.     Uczestnicy nie potrącają innych pasażerów. Przepuszczają osoby starsze i osoby z wózkiem.

7.     Na przystanku uczestnicy stoją jak najdalej od krawężnika.

8.     Uczestnicy nie wskakują do pojazdu ani nie wyskakują z niego.

9.     Uczestnicy nie wsiadają do przepełnionego pojazdu.,

10.  Uczestnicy zachowuj się kulturalnie w pojeździe (trzymają się specjalnych uchwytów, ustępują miejsca starszym, nie zachowują się głośno itp.).

Z treścią powyższych regulaminów zapoznałem/łam się, przyjmuję do wiadomości i stosowania oraz akceptuję treść:

 

 

Podpisy uczestników półkolonii grupa ……  :

 

1.     ……………………………………………….

2.     ……………………………………………….

3.     …………………………………………….…

4.     ……………………………………………….

5.     ……………………………………………….

6.     ……………………………………………….

7.     ……………………………………………….

8.     ………………………………………………

9.     ……………………………………………….

10.  ……………………………………………….

11.  ………………………………………………

12.  ……………………………………………….

 

 

 Regulamin_LATO_2021_z_podpisami.docx                                     

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć