O szkole

Półkolonie "ZIMA 2021"

Regulamin naboru na półkolonie "ZIMA 2021"

Regulamin organizacji wypoczynku dla dzieci i naboru na półkolonie ZIMA 2020”w Szkole Podstawowej nr 41  
im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi 

 

Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest na podstawie 

 •  Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy  
  o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629); 

 •  Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) z załącznikami; 

 • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. 

 

 1.  Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi, ul. Rajdowa 18. 

 

 1.  Wypoczynek ma charakter półkolonii. Półkolonie są dofinansowane z budżetu Miasta. 

 

 1.  Półkolonie przeznaczone są dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. 

 

 1.  Celem organizowanego wypoczynku jest: 

 

 •  zapewnienie opieki uczniom rodziców pracujących w czasie  ferii zimowych, 

 •  wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 •  rozwijanie zainteresowań uczniów, 

 •  podniesienie bezpieczeństwa uczniów w czasie ferii zimowych od zajęć edukacyjnych. 

 

 1.  Nabór jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łodzi i organizowany jest w okresie poprzedzającym organizację półkolonii. 

 

 1.  Organizacja wypoczynku obejmuje jeden turnus w okresie: 4 stycznia do 15 stycznia 2021. 

 

 1.  Informację o naborze wywiesza się na drzwiach wejściowych do budynku szkoły  
  i informuje również poprzez stronę internetową szkoły i wiadomość w dzienniku elektronicznym. 

 

 1.  Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty uczestnika wypoczynku i wniesienie opłaty za turnus (15 zł za dzień czyli 135) 

 

 • Opłatę należy wnieść na podany niżej numer konta 2,3 stycznia 2021. I złożyć potwierdzenie dokonania przelewu w pierwszym dniu półkolonii.(4 stycznia 2021 

 • Zwroty wpłat w przypadku rezygnacji z półkolonii: 

 •   do 4 stycznia 2021 zwrot całości,  

 •   do 8 stycznia 2021 zwrot 50 % wpłaty  

 •   po 8 stycznia 2021 -  25% wpłaty. 

 

 1.  Nabór zaczyna się 17 grudnia 2020 od godziny 08.00 do wyczerpania miejsc (karty do pobrania w punkcie obsługi półkolonii). 

 

 1.  Zapisu może dokonać rodzic/opiekun prawny dziecka w siedzibie szkoły. 

 

 1.  Zapisy odbywają się w reżimie sanitarnym, w punkcie obsługi może przebywać 1 rodzic pozostali czekają przed szkołą. 

 

 1.  Od 17 grudnia 2020 tworzy się listę uczestników według kolejności zgłoszeń. 

 

 1.  Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa  
  w wypoczynku i w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika przyjmuje się na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń. 

 

 1.  Wypełnione karty zgłoszeń wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w punkcie obsługi półkolonii  do 29 stycznia 2021 do godz.12.00r. 

 

 1.  W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie – dziecko zostaje skreślone z listy półkolonii, a w jego miejsce zostaje zapisane dziecko z listy rezerwowej. 

 

 1.  Kwalifikacji do przyjęcia kandydata na półkolonie dokonuje dyrektor szkoły. 

 

Nr konta: 21 1560 0013 2011 0000 2219 0003 

 

Marzanna Topolska  

Dyrektor szkoły 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
  ul. Rajdowa 18
  94-003 Łódź

  kontakt@sp41.elodz.edu.pl
 • 42 686 48 60

Galeria zdjęć