O szkole

Półkolonie - LATO 2019

Regulaminy uczestników półkolonii "Zima 2019"

Klauzula informacyjna dla rodzica uczestnika półkolonii organizowanych przez

Szkołę Podstawową nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

Informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Wł. Jagiełły w Łodzi,
ul. Rajdowa 18 tel. 42 686 48 60; dyrektor mgr Marzanna Topolska,

2) z inspektorem ochrony danych można kontaktować się e-mail: inspektorodo@ sp36.elodz.edu.pl,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji półkolonii,

4) okres przechowywania danych osobowych ucznia jest zgodny z rzeczowym wykazem akt,

5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO,

6) Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem udziału ucznia w półkoloniach,

7) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

 

 

REGULAMIN UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII – „LATO 2019”

Obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku szkolnym  (6- 14 lat).
 2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16.00
 3. Uczestnicy przychodzą do szkoły w godz. 8.00- 8.30. Obowiązuje zmiana obuwia.
 4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/ opiekunowie są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku;
  2. uczestnictwa we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach;
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
 7. Uczestnicy mają obowiązek:
  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
  3. brać udział w realizacji programu półkolonii;
  4. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice);
  5. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w szkolnej stołówce szkolnej;
  6. przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
 8. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców
 9. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp. Niekoniecznych do udziału w zajęciach.

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE

 

 1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom prowadzącego.
 2. Wszyscy idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę (jeden z opiekunów), następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz jeden z opiekunów.
 3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
 4. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
 5. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.
 6. Jezdnię przekraczamy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA

ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 

 1. Nie przechodź przed i za pojazdem. Przez jezdnię przechodź dopiero po odjeździe autobusu.
 2. Jeśli tramwaj ma wysepkę, należy do niej się dostać tylko przez przejście dla pieszych.
 3. Jeśli przystanek tramwajowy nie znajduje się na wysepce, to podejdź do niego przez jezdnię w wyznaczonym na jezdni miejscu.
 4. Nie wsiadaj, gdy pasażerowie chcą wysiąść z pojazdu.
 5. Nie potrącaj innych pasażerów. Przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem.
 6. Na przystanku stój jak najdalej od krawężnika.
 7. Nie wskakuj do pojazdów, ani nie wyskakuj z niego.
 8. Nie wsiadaj do przepełnionego pojazdu.,
 9. Zachowuj się kulturalnie w pojeździe (trzymaj się specjalnych uchwytów, ustępuj miejsca starszym, nie zachowuj się głośno, nie wnoś lodów, zdejmij plecak, nie wyrzucaj śmieci przez okno).

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
  ul. Rajdowa 18
  94-003 Łódź

  kontakt@sp41.elodz.edu.pl
 • 42 686 48 60

Galeria zdjęć