O szkole

Półkolonie - LATO 2019

Regulamin półkolonii - LATO 2019

Regulamin organizacji wypoczynku dla dzieci i naboru na półkolonie

„LATO 2019

w Szkole Podstawowej nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi

Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest na podstawie

Art. 92a – 92t, Art. 96a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1557,1560,1669,2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761 oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, na podstawie art. 92t Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195).

1. Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi, ul. Rajdowa 18.

2. Wypoczynek ma charakter półkolonii. Półkolonie są dofinansowane z budżetu Miasta.

3. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-14 lat.

4. Celem organizowanego wypoczynku jest:

a) zapewnienie opieki uczniom rodziców pracujących w czasie  przerwy wakacyjnej,

b) wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego,

c) rozwijanie zainteresowań uczniów,

d) podniesienie bezpieczeństwa uczniów w czasie wakacyjnej przerwy od zajęć edukacyjnych.

5. Nabór jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łodzi

i organizowany jest w okresie poprzedzającym organizację półkolonii.

6. Organizacja wypoczynku obejmuje jeden turnus w okresie: 24.06.2019 r. - 05.07.2019r.

7. Informację o naborze wywiesza się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły
i informuje również poprzez stronę internetową szkoły i wiadomość w dzienniku elektronicznym.

8. Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty uczestnika wypoczynku, udział
w zebraniu organizacyjnym i wniesienie opłaty za turnus 100 zł (10 zł za dzień ).

9. Opłatę należy wnieść na podany niżej numer konta najpóźniej do dnia 21.06.2019r.

z dopiskiem - "Półkolonie - LATO 2019 + imię i nazwisko uczestnika".

Nr konta: 21 1560 0013 2011 0000 2219 0003

10. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduje

kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących.

11. Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa
w wypoczynku.

12.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa rodzic lub opiekun jest zobowiązany

niezwłocznie poinformować organizatora i dokonać zwrotu karty kwalifikacyjnej.

przyjmuje się na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń.

13. Nabór zaczyna się 14 maja od godziny 8.00 do wyczerpania miejsc (karty do pobrania
w sekretariacie).

14. Kwalifikacji do przyjęcia kandydata na półkolonie dokonuje dyrektor szkoły do 31.05. 2019r..

 

                                    Marzanna Topolska

Dyrektor szkoły

Kontakt

Sala: Świetlica
E-mail: kontakt@sp41.elodz.edu.pl
Telefon: 42 686 48 60

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 41 im Króla Władysława Jagiełły
    ul. Rajdowa 18
    94-003 Łódź

    kontakt@sp41.elodz.edu.pl
  • 42 686 48 60

Galeria zdjęć